1
Úvod Neziskovky Účetnictví a daně

Účetnictví NNO

Dle Zákona o účetnictví je každá právnická osoba povinna vést účetnictví. Ani neziskové organizace nejsou žádnou výjimkou. Častým dotazem bývá, zda je lepší vést jednoduché nebo tzv. podvojné účetnictví. Na tento problém nám odpovídá výše zmíněný zákon. Aby nezisková organizace mohla vést jednoduché účetnictví je nutné, aby splnila následující podmínky:

 • není plátcem daně z přidané hodnoty,
 • její celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3000000 Kč,
 • hodnota jejího majetku nepřesáhne 3000000 Kč a
 • je současně:
  • spolkem nebo pobočným spolkem,
  • odborovou organizací, pobočnou odborovou organizací, mezinárodní odborovou organizací nebo pobočnou mezinárodní odborovou organizací,
  • organizací zaměstnavatelů, pobočnou organizací zaměstnavatelů, mezinárodní organizací zaměstnavatelů nebo pobočnou mezinárodní organizací zaměstnavatelů,
  • církví, náboženskou společností nebo církevní institucí, která je právnickou osobou evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností, nebo
  • honebním společenstvem.

Pro ostatní spolky, fundace a ústavy je povinnost vést účetnictví podvojné, dnes označované jednoduše pojmem účetnictví.

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Další základní otázkou je, zda jsou neziskové organizace plátci DPH. Této problematice se věnuje pro změnu Zákon o dani z přidané hodnoty. Pokud neziskové organizace uskutečňují ekonomickou činnost, jsou plátci DPH. Ekonomickou činností je většina činností spojených s příjmem, s výjimkou:

 • poskytnutí služeb jako protihodnoty členského příspěvku pro členy spolku,
 • poskytování služeb úzce souvisejících se sportem nebo tělesnou výchovou,
 • poskytnutí kulturních služeb a dodání zboží s nimi úzce souvisejícího,
 • poskytnutí služeb a dodání zboží v souvislosti s výše uvedeným při příležitostných akcích, které výlučně slouží k financování hlavní činnosti neziskové organizace.

Druhým faktorem ekonomické činnosti je její soustavnost. Do ekonomických činností tedy nespadají jednorázové akce typu vstupného na benefiční koncert, poplatku za kurz, pronájmu prostor atd., pokud nejsou tyto činnosti opakovány. Přesná definice soustavnosti ale není v zákoně uvedena.

Z plátcovství DPH jsou také vyjmuty organizace, jejichž obrat nedosahuje ve dvanácti po sobě jdoucích měsících jednoho milionu korun.

Načítám…

Portál zřizuje

KONEP

Za podpory

Pardubický kraj

Grantový diář

Grantový diář

Donátoři Burzy filantropie