Úvod Grantové příležitosti Národní zdroje

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

 Podpora sociálních služeb na rok 2019

Účelová dotace je určena na financování nákladů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Jejich výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. Finanční prostředky budou použity na podporu poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter a jsou v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2019 – 2021 a Akčním plánem na rok 2019. 

Podpora NNO pracujících s dětmi a mládeží 

Program je vyhlašován na základě možnosti získat finanční prostředky z dotačního programu „Podpora mládeže na krajské úrovni“ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT). Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020 je základním strategickým dokumentem České republiky pro realizaci státní politiky mládeže. Finanční prostředky budou poskytovány formou dotací nestátním neziskovým organizacím (dále jen NNO) pracujícím s dětmi a mládeží a působícím na území Pardubického kraje.

Probíhající dotační programY

Program je vyhlašován na základě možnosti získat finanční prostředky z dotačního programu „Podpora mládeže na krajské úrovni“ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT). Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020 je základním strategickým dokumentem České republiky pro realizaci státní politiky mládeže. Finanční prostředky budou poskytovány formou dotací nestátním neziskovým organizacím (dále jen NNO) pracujícím s dětmi a mládeží a působícím na území Pardubického kraje.

Veškeré informace k jednotlivým dotačním programům naleznete na stránkách Pardubického kraje - Probíhající dotační programy nebo Individuální dotace Pk.

MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC

Infrastruktura pro vzdělávání - Pardubická část aglomerace II

Magistrát města Pardubice jako zprostředkující subjekt ITI vyhlašuje 18. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Infrastruktura pro vzdělávání - Pardubická část aglomerace II.

Podporované projekty:
stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Podpora sociálního podnikání

Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování

Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci

MINISTERSTVO KULTURY

Podpora rozvoje náboženských a nábožensko-kulturních aktivit spolků v roce 2019

Přihlášky do konkurzu mohou posílat spolky, které jsou zapsané ve veřejném spolkovém rejstříku vedeném soudy a které na území ČR vyvíjejí činnost v oblasti náboženské a nábožensko-kulturní. Předmětem projektů mohou být buď jednorázové akce (např. koncert, výstava, setkání na poutních místech), nebo činnosti (např. koncertní či přednáškové cykly, pravidelná setkání duchovně-kulturního charakteru), které zvyšují informovanost a zájem o náboženskou oblast vymezenou činností registrovaných církví a náboženských společností.

Dotační řízení v oblasti kinematografie a médií pro rok 2019

Žádat o dotaci mohou zapsané spolky, zapsané ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy, poskytující služby v oblasti kultury a dále právnické a fyzické osoby poskytující služby v oblasti kultury. Za kulturní služby se považují: a) jednorázové akce (semináře, výstavy apod.), b) činnosti (vydávání časopisů, celoroční tvůrčí činnost).

MINISTERSTVO VNITRA

Rozvoj dobrovolnické služby

Dotaci lze poskytnout na pojistné placené na základě pojistné smlouvy uzavřené vysílající organizací kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo zdraví, kterou dobrovolník při výkonu dobrovolnické služby způsobí sám nebo mu bude způsobena, části výdajů spojených s evidencí dobrovolníků, s jejich přípravou pro výkon dobrovolnické služby a se zajišťováním výkonu dobrovolnické služby, pojistné na důchodové pojištění placené za dobrovolníka, a to ve výši pojistného stanoveného z minimálního vyměřovacího základu2, pokud je dlouhodobá dobrovolnická služba vykonávána alespoň v rozsahu překračujícím v průměru 20 hodin v kalendářním týdnu.

Podmínky přijatelnosti: NNO, která má udělenu akreditaci na určitý projekt nebo program dobrovolnické služby dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě musí mít tuto akreditaci platnou po celý kalendářní rok, na který žádá dotaci.

Načítám…

Portál zřizuje

KONEP

Za podpory

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie