Úvod Grantové příležitosti Národní zdroje

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC

Veřejná podpora - dotaCE A GRANTY

Zaměření podpory:

Hlavním smyslem poskytování individuálních dotací z rezerv Rady, primátora a náměstků je poskytnutí finančních prostředků na jiný účel určený žadatelem v žádosti, než který je uvedenv Programech, které každoročně vyhlašuje statutární město Pardubice na webových stránkách www.pardubice.eu/urad/radnice/verejna-podpora-dotace-a-granty/, nebo na účel uvedený vProgramech a to v termínech, kdy vyhlášený Program již skončil, nebo lhůta pro podání žádosti do Programu vypršela.

Projekt, na který bude dotace poskytnuta, musí být realizován a vyúčtován v kalendářním roce, v němž byly finanční prostředky poskytnuty, tzn. od 1. 1. do 31. 12. příslušného roku, nebude-li smluvně dohodnuto jinak.

Oprávnění žadatelé:

Žadatelem o dotaci může být fyzická nebo právnická osoba.

Uznatelné náklady zejména:

  • náklady na propagaci projektu;
  • náklady na uskutečnění projektu;
  • náklady na nákup služeb souvisejících s uskutečněním projektu vyjma neuznatelných nákladů
Termín podávání žádostí: 31.10.2019

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Podpora programu Housing First (Bydlení především)

Zvyšování kapacit pobytových zařízení sociálních služeb pro osoby s poruchou autistického spektra

MINISTERSTVO KULTURY

Kulturní aktivity v oblasti ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií – podpora projektů spolků a pobočných spolků na rok 2020

„Program je zaměřený na podporu spolků a pobočných spolků včetně organizací zvláštních organizací pro zastoupení zájmů ČR v mezinárodních nevládních organizacích podporujících kulturní aktivity v oblasti ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií na rok 2020

Program je primárně určen na podporu projektů souvisejících s ochranou movitého kulturního dědictví; na podporu projektů zaměřených na prezentaci a popularizaci současného umění jsou zaměřeny jiné dotační tituly Ministerstva kultury.“

Ministerstvo pro místní rozvoj

Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD

„Aktivita – Deinstitucionalizace sociálních služeb, Rozvoj sociálních služeb, Rozvoj komunitních center, sociální bydlení.“

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Výzva č. 02_19_077 Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

„Výzva podporuje aktivity vedoucí ke zvýšení kompetencí pedagogů při realizaci tranzitních programů připravujících mladé lidi na samostatný způsob života. Jejich cílem je získání zkušeností v oblasti pracovního života a zvýšení šancí na získání zaměstnání po ukončení školní docházky. Podporu získají také pedagogičtí pracovníci při práci s dětmi s problémovým chováním, a to prostřednictvím vzdělávání a metodické podpory. Výzva usiluje i o prevenci a zkrácení pobytu dítěte v systému ústavní péče a ochranné výchovy.“

Vláda české republiky - Dotační řízení 2020

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených pro rok 2020, čj. 23429/2019-UVCR. Více informací naleznete na webu www.vlada.cz/cz/ppov/vvozp/dotacni-program-podpora-vua/dotacni-rizeni-2020-175417/

Žádost musí být elektronicky odeslána ve webové aplikaci nejpozději do 20.09.2019. Krycí list musí být doručen do 25.09.2019.

Podrobné informace o průběhu dotačního řízení pro rok 2020 jsou uvedeny ve Výzvě k podání žádosti o poskytnutí dotace.

Informace o programu podává Olga Vlastová MSc., email: vlastova.olga@vlada.cz; tel. +420 224 002 341.

Načítám…

Portál zřizuje

KONEP

Za podpory

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie