Úvod Grantové příležitosti Národní zdroje

Probíhající dotační programy Pardubického kraje

Program podpory sociálních služeb v Pardubickém kraji na rok 2018

Vyhlašují se čtyři oblasti podpory:

  • Podpora sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále Program 1)
  • Podpora aktivit navazujících na služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (dále Program 2)
  • Podpora prorodinných aktivit (dále Program 3)
  • Příspěvky na provoz, návratná finanční výpomoc a investiční příspěvky příspěvkovým organizacím, zřízeným Pardubickým krajem v oblasti sociálních věcí (dále Program 4)

Účel dotace/příspěvku na provoz

Dotace se poskytuje účelově a lze ji použít na úhradu nezbytně nutných nákladů realizované oblasti podpory, což znamená, že do rozpočtu nesmí být zakalkulován zisk. Poskytnuté finanční prostředky dotace lze použít pouze na úhradu uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto programu a příslušné výzvy, strukturou nákladového rozpočtu a za podmínek dodržení všech závazných ukazatelů. Žádosti musí být v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2016 – 2018 a s Akčním plánem rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na příslušný rok. Příspěvek na provoz zahrnuje pokrytí nákladů na veřejně prospěšnou činnost příspěvkových organizací Pardubického kraje.

Termíny pro podávání žádosti

  • Žádosti o dotace v Programu 1 se podávají v termínu od 25. 11. do 12. 12. 2017.
  • Žádosti o dotace v Programu 2 a 3 se podávají v termínu od 3. 1. do 31. 1. 2018.
  • Žádosti o příspěvek na provoz v Programu 4 se podávají od 25. 11. 2017 do 31. 12. 2018.

Kontaktní osoby pro vyplňování žádostí:

Dotace na poskytování sociálních služeb 2018

Účel dotace

Účelová dotace je určena na financování nákladů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Jejich výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. Finanční prostředky budou použity na podporu poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter a jsou v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2016 - 2018 a Akčním plánem na rok 2018.

Dotaci lze poskytnout pouze poskytovateli sociální služby, kterému bylo vydáno rozhodnutí o registraci právnické či fyzické osoby dle § 84 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb. Poskytovatel sociální služby smí prostředky účelové dotace použít pouze na úhradu nákladů na poskytování základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby podle zákona o sociálních službách. Účelová dotace se neposkytuje na zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách).

Termíny pro podávání žádosti

Žádost o účelovou dotaci je možné podat v termínu od 2. října do 31. října 2017.
Internetová aplikace je dostupná na adrese https://socpos.mpsv.cz/posvvaclient/iokposkytovatel.html

Kontaktní osoby pro vyplňování žádostí:

Veškeré informace k jednotlivým dotačním programům naleznete na stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz.

Ministerstvo práce a sociálních věcí - Dotační řízení pro rok 2018

  • Vyhlášení dotačního řízení „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ pro rok 2018 - https://www.mpsv.cz/cs/32103
  •  Vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotace organizacím cvičícím asistenční psy pro rok 2018 - https://www.mpsv.cz/cs/32026

 

Načítám…

Portál zřizuje

KONEP

Za podpory

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie