Úvod Grantové příležitosti Národní zdroje

MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC

Veřejná podpora - dotaCE A GRANTY

Zaměření podpory:

Hlavním smyslem poskytování individuálních dotací z rezerv Rady, primátora a náměstků je poskytnutí finančních prostředků na jiný účel určený žadatelem v žádosti, než který je uvedenv Programech, které každoročně vyhlašuje statutární město Pardubice na webových stránkách www.pardubice.eu/urad/radnice/verejna-podpora-dotace-a-granty/, nebo na účel uvedený vProgramech a to v termínech, kdy vyhlášený Program již skončil, nebo lhůta pro podání žádosti do Programu vypršela.

Projekt, na který bude dotace poskytnuta, musí být realizován a vyúčtován v kalendářním roce, v němž byly finanční prostředky poskytnuty, tzn. od 1. 1. do 31. 12. příslušného roku, nebude-li smluvně dohodnuto jinak.

Oprávnění žadatelé:

Žadatelem o dotaci může být fyzická nebo právnická osoba.

Uznatelné náklady zejména:

  • náklady na propagaci projektu;
  • náklady na uskutečnění projektu;
  • náklady na nákup služeb souvisejících s uskutečněním projektu vyjma neuznatelných nákladů

 

Načítám…

Portál zřizuje

KONEP

Za podpory

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie