Úvod Grantové příležitosti Nadační zdroje

Nadační zdroje

Nadace rozvoje občanské společnosti NROS

„Pomozte dětem je dlouhodobý charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou, zaměřený na přímou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do osmnácti let věku žijícím v České republice. Projekt společně organizují Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a Česká televize (ČT).“

Podpora akcí propagujících dílo a myšlenky Jaroslava Foglara formou věcných cen 2019

Skautská nadace Jaroslava Foglara dlouhodobě podporuje aktivity, které pomáhají udržovat ve společnosti odkaz spisovatele a vychovatele Jaroslava Foglara. Pro podporu menších akcí (popisovaných v hlavní grantové výzvě) bude nadace poskytovat organizátorům “balíčky” s cenami s foglarovskou tématikou, zejména knížky JF, drobné dárkové předměty, pohlednice, záložky a pod.

Nadační fond Českého rozhlasu

„Nadační fond Českého rozhlasu vyhlašuje Hlavní grantové řízení pro organizace za účelem poskytnutí nadačních příspěvků z veřejné sbírky Světluška. O nadační příspěvek ze sbírky Světluška v rámci může požádat organizace pomáhající lidem s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením na území České republiky.“

NADACE PARTNERSTVÍ

„Cílem výzvy je podpora projektů realizovaných především v urbanizovaném prostředí nebo v jeho těsné blízkosti, které povedou k obnově přírodně a kulturně hodnotných míst a které přispějí ke zmírnění projevů změn klimatu na lokální úrovni. Nedílnou součástí projektů je aktivní zapojení veřejnosti do přípravy i realizace projektů.“

NADACE DĚTSKÝ MOZEK

„Nadace Dětský mozek od svého vzniku v roce 1992 všestranně podporuje děti i dospělé s postižením nervového systému na území České republiky. Pomoc je uskutečňována poskytováním finančních příspěvků fyzickým osobám s postižením nervového systému nebo udělováním finančních grantů právnickým osobám (zařízením, která zabezpečují respitní a domácí péči, asistenční službu nebo vzdělání osobám s postižením).“

F-NADACE

„Cílem či součástí podpořeného programu je umožnit lidem poznání a rozvoj křesťanských duchovních hodnot tím, že bude šířeno evangelium nebo posílena církev. Jsou podporovány programy.“

Nadace Open Scoiety Fundy Praha

„Cílem programu Active Citizens Fund je posílení občanské společnosti, aktivního občanství a zmocnění znevýhodněných skupin.“

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

„Ve výzvě bude podporováno zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, tzn. Centra duševního zdraví, stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby a psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí a dále také zařízení a vybavení mobilních komunitních týmů. Všechny podporované aktivity a další podmínky pro předložení žádosti o podporu jsou podrobně uvedeny v textu výzev a Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce.“

NADACE ČEZ

www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni.html

  • Oranžové hřiště - Podpora výstavby a obnovy dětských a sportovních hřišť. Příjem žádostí 2. 1. - 31. 12. 2019.
  • Podpora regionů - Podpora sociálních, zdravotních, environmentálních a komunitních aktivit v celé ČR. Příjem žádostí 2. 1. - 31. 12. 2019.

VÝBOR DOBRÉ VŮLE - NADACE OLGY HAVLOVÉ

Cesty k integraci

Program Cesty k integraci se odvíjí od původního zaměření Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: pomáhat dětem i dospělým se zdravotním postižením k začlenění do společnosti, umožnit jim, aby měli srovnatelné životní podmínky s ostatními lidmi. Rozsáhlý program Cesty k integraci byl jedním z prvních programů Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

NADACE VIA

Živá komunita

Uzávěrka přihlášek je průběžná do vyčerpání financí. Můžete žádat o grant až 80 000 korun. Program je určen pro aktivní lidi, kteří chtějí zlepšit život ve své sousedské komunitě. Cílem programu je zkvalitňování veřejného prostoru a mezilidských vztahů v sousedských komunitách a posilování jejich soběstačnosti. Bližší informace najdete na stránkách programu.

TECHSOUP

TechSoup Česká republika už od roku 2010 nabízí neziskovým a církevním organizacím a veřejným knihovnám získání softwarových i hardwarových darů za administrativní poplatek odpovídající zlomku tržní ceny produktů. Stačí jednoduchá registrace a během několika dnů můžete začít žádat o softwarové dary. Program realizuje sesterská organizace Sdružení Via. Další informace ZDE.

NADACE O2

Grantové programy Škoda auto

Regionální grantové programy ŠKODA AUTO

ŠKODA AUTO patří k nejvýznamnějším průmyslovým firmám v České republice a dlouhodobě se řadí ke klíčovým hráčům v oblasti společenské odpovědnosti. Společnost cítí mimořádnou odpovědnost vůči svým zaměstnancům, jejich rodinám i vůči lidem bydlícím v blízkosti jejích závodů. Středem pozornosti jsou zejména regiony se závody v Mladé Boleslavi, Kvasinách a ve Vrchlabí, se kterými je značka ŠKODA spojena více než 120tiletou historií.

Načítám…

Portál zřizuje

KONEP

Za podpory

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie