Úvod Grantové příležitosti Nadační zdroje

Nadační zdroje

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM

Grantový program PREVENCE je zaměřený na biologickou rodinu a podporuj práci s ohroženou biologickou rodinou, u níž vzniká riziko nežádoucího odebrání dítěte do ústavní péče, práci s ohroženým dítětem, sanaci rodiny a návrat dítěte z ústavní péče zpět do rodiny. Oprávněnými žadateli jsou nestátní neziskové organizace a církevní organizace.

NADACE JEDLIČKOVA ÚSTAVU

NADACE VODAFONE

Projekty zaměřující se na prevenci bezdomovectví, podporující nízkoprahové a sociální bydlení (pro mladé lidi, samoživitelky), dostupnost zdravotní a sociální péče pro lidi bez domova, řešení a inovace pro další sociálně vyloučené skupiny: zaměstnávání ohrožených skupin (mládež, ženy na mateřské, s nízkou kvalifikací, seniorů, pečující, menšin apod.), integrace osob z ohrožených lokalit (chudoba, menšiny), osoby ohrožené domácím násilím, osoby se tělesným nebo mentálním postiženímmládež ze znevýhodněných rodinRomy, osoby při a po výkonu trestu (náprava, zapojení do života, prevence recidivy), závislých osob (alkohol, drogy, herní automaty apod.), oběti trestné činnostiduševně nemocných, národnostních menšin, včetně migrantů, mládež ze zařízení náhradní rodinné péče. Řešení pro snížení zadluženosti a prevence zadlužení, zvyšování kvalifikace pro trh práce a práci se sociálně vyloučenými skupinamiSnižování předsudků u veřejnosti, zvyšování zapojení běžné populace do práce se sociálně vyloučenými skupinami - dobrovolnictví. Posílení spolupráce účastníků trhu sociálního začleňování.

Program Rok jinak je otevřený pro lidi z byznysu a státní sféry bez rozdílu věku, pohlaví či kvalifikačního profilu s prokazatelnou praxí v oboru min. 5 let. Na druhé straně se do programu zapojují neziskové organizace a sociální podniky se sídlem v České republice, které mají projektový záměr, pro jehož realizaci potřebují experta se specifickými kompetencemi.

NADACE PARTNERSTVÍ

Podpora projektů realizovaných především v urbanizovaném prostředí nebo v jeho těsné blízkosti, které povedou k obnově přírodně a kulturně hodnotných míst a které přispějí ke zmírnění projevů změn klimatu na lokální úrovni.

NADACE PROMĚNY KARLA KOMÁRKA

Grantový program Proměň své město letos otevírá novou příležitost pro místní občanské iniciativy, které se snaží zlepšovat prostředí měst v České republice. Nadace Proměny Karla Komárka jim nabídne finanční a odbornou podporu. Mezi devět proměn, realizovaných díky této pomoci vloni, rozdělila nadace přes půl milionu korun.

NADACE DĚTSKÝ MOZEK

O nadační příspěvek mohou požádat právnické osoby, které poskytují jakoukoli formu péče nebo vzdělání osobám s postižením nervového systému, tj.: zájmové spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby (pouze za podmínky, že poskytují sociální, zdravotnické nebo vzdělávací služby), ústavy a příspěvkové organizace.

NROS

VČASNÁ POMOC DĚTEM

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) ve spolupráci s Asociací pracovníků v rané péči (APRP) vyhlašuje výzvu k podávání grantových žádostí v rámci programu Včasná pomoc dětem. Výzva je určena pro nestátní neziskové organizace, které poskytují služby v oblasti rané péče s platnou registrací dle zákona.

Nadační půjčka v Programu 3P

F-NADACE

Cílem či součástí podpořeného programu je umožnit lidem poznání a rozvoj křesťanských duchovních hodnot tím, že bude šířeno evangelium nebo posílena církev. Oblasti využití příspěvku: práce lektora v přednáškové činnosti. Přednášky jsou pro děti a mládež z oblasti prevence, etiky, o křesťanství, o Bibli apod.

NADACE RACEK

  • Veřejné kolo grantů Nadace Racek na rok 2019 - https://www.nadaceracek.cz/
  • Uzávěrka pro přijímání žádostí 5. listopadu 2018.

Nadace Racek podporuje činnost organizací a jednotlivců, která vychází z tradičních křesťanských hodnot. Budou podpořeny projekty v oblastech: práce s dětmi a mládeží, sociální, zdravotní a charitativní práce. O přípěvek mohou žádat křesťanské organizace. Výše příspěvku může být do 70 % celkových nákladů, u nadací a nadačních fondu až 100 % za předpokladu, že bude přidělený celý třetí osobě.

Nadační fond Tesco

Program společnosti Tesco a Nadačního fondu Tesco„Vy rozhodujete, my pomáháme“ poskytuje finanční podporu na realizaci veřejně prospěšných projektů. Jeho cílem je zlepšit kvalitu života v ČR a podpořit udržitelný rozvoj skrze aktivity lokálních komunit.

NADACE GCP

Grantový program je určen pro koncové příjemce - fyzické osoby (občany ČR) a pro projekty neziskových organizací. V jeho rámci mohou žadatelé zažádat o finanční příspěvky. Příspěvky nejsou určeny na úhradu nákladů běžného provozu.

SPOLEČNOST DUHA, NADACE PRO DĚTI POSTIŽENÉ MOZKOVOU OBRNOU

NADACE ČEZ

NADACE VIA

RYCHLÉ GRANTY

Uzávěrka žádostí je každý první čtvrtek v měsíci. Můžete žádat o grant až 40 000 korun. Jde o program pro aktivní lidi a neziskovky, kteří se chtějí postavit něčemu nekalému, co se děje v jejich okolí (například podezřelé změny územního plánu, podezření z korupce na radnici, riziko zbourání architektonického skvostu apod). Výhodou je, že prostředky obdržíte relativně rychle. Projděte si další informace na stránkách programu.

Živá komunita

Uzávěrka přihlášek je průběžná do vyčerpání financí. Můžete žádat o grant až 80 000 korun. Program je určen pro aktivní lidi, kteří chtějí zlepšit život ve své sousedské komunitě. Cílem programu je zkvalitňování veřejného prostoru a mezilidských vztahů v sousedských komunitách a posilování jejich soběstačnosti. Bližší informace najdete na stránkách programu.

TECHSOUP

TechSoup Česká republika už od roku 2010 nabízí neziskovým a církevním organizacím a veřejným knihovnám získání softwarových i hardwarových darů za administrativní poplatek odpovídající zlomku tržní ceny produktů. Stačí jednoduchá registrace a během několika dnů můžete začít žádat o softwarové dary. Program realizuje sesterská organizace Sdružení Via. Další informace ZDE.

VÝBOR DOBRÉ VŮLE - NADACE OLGY HAVLOVÉ

NADACE O2

Načítám…

Portál zřizuje

KONEP

Za podpory

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie