Priority programu navazují na usnesení vlády ČR „Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015 – 2020“.

  • 1. Podporovat vznik dobrovolnických center a rozvoj dobrovolnických aktivit v zařízeních zdravotnických služeb.
  • 2. Podporovat zlepšení podmínek využitelnosti zdravotní péče osobami se zdravotním postižením respektováním specifických potřeb osob se smyslovým či mentálním postižením nebo osob s vážným omezením hybnosti
  • 3. Podporovat vznik informačních materiálů, vzdělávací aktivity a osvětovou činnost v oblasti problematiky zdravotního postižení:
  1. Podporovat vznik informačních materiálů a vzdělávacích aktivit o problematice osob se zdravotním postižením (zejména o způsobech, metodách a formách komunikace) zohledňujících také specifické potřeby žen a mužů se zdravotním postižením a napomoci tyto informace šířit mezi zdravotnickou veřejnost;
  2. Podporovat vytváření informačních materiálů pro lékaře prvního kontaktu o tom, jaké poradenské a informační služby jsou dostupné pro jednotlivá zdravotní postižení;
  3. Podporovat vznik informačních a osvětových materiálů a aktivity zaměřené na širokou veřejnost v rámci prevence vzniku zdravotního postižení, zohledňovat také rozdíly v příčinách zdravotního postižení mužů a žen;
  4. Podporovat vznik informačních materiálů a aktivity v oblasti ochrany osob
    se zdravotním postižením proti sexuálnímu zneužívání.
  • 4. Podporovat centra rehabilitace s důrazem na specializaci pro jednotlivé skupiny osob se zdravotním postižením. Podpora se nevztahuje na hiporehabilitace. 

Program grantové podpory

Program je určen na podporu žádostí nestátních neziskových organizací s nadkrajskou resp. celostátní působností. Žádost se vypracovává vždy na konkrétní projekt v rámci priorit a tematických okruhů této metodiky. Projekt musí obsahovat činnosti, které jsou vykonávané ve prospěch zdravotně postižených a chronicky nemocných občanů. Obsah žádostí na poskytované služby musí mít rehabilitační, edukační, nácvikový nebo informační charakter směřující ke zlepšení prognózy a zvýšení kvality života zdravotně postižených osob nebo chronicky nemocných osob.